Türkçe Vakfiye

  Ana sayfa > Vakfiye > Türkçe Vakfiye

Gavremzade Abdülkadir Ağa Vakfının 1 Ramazan 1146 Tarihli Birinci Vakfiyesi

BİSMİLÂHİRRAHMANİRRAHİM

     Hamd-i nâ -mahdûd ve şükr-i ğayr-i mâdûd ol vacibül -vücud ve müfizül -cûde ki nev’i beşeri zübde-i kâinat ve bu kavm-i mûteberi umde-i mevcûdât idüp ol nev’i şerif ve sınıfüt-teşrif dahi millet-i İslâm ve ümmet-i pürihtirâm seyyidü’l - enâm ekrem-i ümem ve afdal-i benî âdem eyleyüp talim-i hitab-i müstetabi ”KUL M ENFAKTÜM MİN HAYRİN FELİL - VÂLİDEYNİ VEL -AKRABÎNE VELYET FİL-MESSÂKİNE VE İBNİSSEBİLİ VEM TEF’ ALÜ MİN HAYRİN FEİNNELLÂHE BİHİ ÂLİM” ile tanzim ve terkin ve tefhimi cevab-ı ba- sevabi” ELLEZİNE YÛNFİKUNE ENVÂLEHUM BİLLEYLİ VENNEHÂRİ SİRREN VE ALÂNİYYETEN FELEHUM ECRUHÜM İNDE RABBİHİM VELA HÂVFUN ALEYHİM VEL HÜM YAHZENÛN” ile tebcil ve tefhim eylemiştir.Ve selâtü selâm-i firavân ve tahiyyat-i tayyibat-i pürgiran ol afsah-i âlem ve eflah-i beni âdem ki nazm-i gurer- dürer-i feraidbeyan ve nigin-i tibyan “lâ hasede illâ fişneyni reculün âtâhüllâhül Kur’ân fehüve yetlûhü ve reculün âtâhüllâhül mala fehüve yünfikuhu fi hakkihi birrun lehu derecâtin âliyâtin mütesaddıkını mağbuti insü can ve naşri ve nasri cevahiri kalâid mâanî ferhunde mebanii men tessaddeka biadli temerretin min kesbin tayyibin velâ yukabbilullahü illettayyibe feinnellâhe yukabbiluha bineminihi sümme yürabbiha lisahibiha kemâ yürebbî ahadüküm felüvvehu hatta yekünü mislel cebeli birrelehu” metalib-i mearib-i menbitini mahsud-i cumhuru kevn-i mekân kılmışdı ve hezeran-ı hezar sürud ve dürud anın âl ve evlad ashab ve ahvadına ki mazahir-i hukm-i zahiri kitab-i kerim-i lazimüttekrimi”FE EMM MEN ÂT VETTAKA VE SADDEKA BİLHÜSN FESENÜYESSİRUHÛ LİL YÜSR” ve menazır-ı nass-ı bahiri kur’ân-i azim-i müstevcibüttazim”VE YUT İMUNETTEÂME AL HUBBİHÎ MİSKİNEN VE YETİMEN VE ESÎR”olmuşlardır. Emma badü ,sebeb-i tahrir-i kitab-i müşgin nikab-i şer’i ve bais-i tastir-i hitab-i sevab-i meabi mer’î oldur ki : Hatır-ı hatir-i ashab-i ukul ve efham-i ve zamir-i münir-i erbab-i hica ve ahlama mahfi ve mektum ve puşide ve namalum değildir ki libas-ı hayat-ı insan kabay-ı müsteâr ve esas-ibinai cism-i nizari na- üstüvardır.Hasılı bu mahfil-i fena ve menzil-i bi-bakanın genc-i murisi renç ve ayş-ı baisi riş ve nuş-i mucebi nişdir. Ve bilcümle zeki, âkil ve kabil olan kimesneye zâhir ve bahirdir ki bu mekkar ve gaddar ve haddâ ve ğarrâr muhavvil-i ahvâl, mükezzib-i âmâl olan âlem-i fani menzil-i ikamet ve mesken-i rahat değildir.Hususaki eyyam ve leyalda ve gudivv-i âzalda dellalân-i mahfil-i kaza ve kader ve münadiyan-i mecami-i hayır ve şer ”KÜLLÜ NEFSİN ZÂİKÂTÜL MEVT” niday-i mehabet-fezasını guş-i can-i âlemyâni ve”KÜLLÜ MEN ALEYHA FAN” saday-i vahşetnümasını sem’i-i can-ı âdemyana irgörmek üzerine ola. İmdi her âkile emr-i lazım ve hukm-i mütehattimdir ki zimam-i istitaatin canib-i hayre teveccüh edüp tahsil-i mekârim-i kudsiyye ve tekmil-i maarif-i ünsiyye babında sarf-ı kudret ve bezl-i cehd ve takat eyleyüp mehasin-i ahlakla areste ve celabib-i hayratla piyraste olup yevm-i mahşerde hey’et-i behiyyet üzre meşhur ve niam-i mukim ile mübtehic ve mesrur ola. Pes bu kazayay-i vacibetül- kabul ve mukaddemat-i vazihetül -medlule binaen sahibül- hayrat ve kâsibül- meberrat münşiüssadakatit -daimât mübdiül- hasenatil- bakiyat erracî inayet-i halikul-mevcudât Seyyidil-Hac Abdulkadir ibni Seyyid Şeyh Elhac Ali ,min evlad-ı Şeyh Safi, min nesl-i Şeyh İbrahimüt- Tennurî nasarahullahu fi hâlihi ve kalihi ve yessere cemi-i âmalihi ,hal-i hayatında ve kemal-i sihhatında ve cami-i malihi ve aleyhesinde nefaza meclis-i şer’i şerif-i şamihul-imad ve mahfil-i din-i münif-i râsihul - evtadda tasarrufat-ı şer’iyyesi ve cereyan-i teberruati-mer’iyyesi makbul ve sahih iken “VEYÜDRİKKÜMÜL- MEVTÜ VELEV KÜNTÜM Fİ BURÛCİN MÜŞAYYEDE” hitabının maznun ve meymunun ve fehvay-i hümayunun teemmül ve teakkül edip ,”KUL İNNEL MEVTELLEZİ TEFİRRUNE MİNHÜ FEİNNEHU MULAKÜM” bu âyetin cevabının mefhum-i saadet- mersumun mutalaa ve mülahaza edüp daima fikr-i ahvâli âkıbetin endişe ve tefekkürü umur-i âhiretin pişe eyleyüp seyid-i kâinât ve senedi mevcudât aleyhi afdalüssalavât ve ekmelüttahiyatdan mer’vî olan “İZA MATE İBNİ ÂDEME İNKATAA ANHÜ AMELUHU İLLA MİN SELASİN, SADAKATÜN CARİYETÜN VE İLMÜN NAFİUN VE VELEDÜN SALİHUN YED’U LEHU BİLHAYIR” hadis-i şerif-i şereffezasının ve haber-i münif-i gaflet zedasının fehvay-i hümayununa teşebbüs ve temessük edüp murad edindiği matalib-i dünyadan ferağat ve hayat-i bibakadan seâmet gelüp hümay-i himmetleri ”İLLİYİNİ” devlet-i bi-fena ve rahat-i biâna arzu kılup tekâlif-i cihanı zimmet-i himmetlerinden birakup “VALLÂHÜ YED’Û İL DARİSSELÂM” nidasına icabet eyleyüp ravza-i rıdvanda âsûde olduklarında dahi eser-i ibadetleri munkati ve ahkâm-i amelleri mürtefi olmaya. LÂCEREN” tesis-i deâyim-i hayrat ve teşyid-i kavaid-i meberrat etmeğe tesaddi eyleyüp hulus-i niyet ve safay-i taviyyet birle livechillahil-kerim ve talebel - merzatirrabbirrahim “YEVME L YENFE’U MÂLÜN VELA BENÛN İLLA MEN ETELLAHE BİKALBİN SELİM”

     1- Ehall-i envâl-i ve atyeb-i menalından: Mahruse-i Kayseriye mahallatından Hovand Mahallesinde vâki, ekserin kendim müceddeden bina eylediğim menzilimin ,etraf-ı erbaası İbrahim ve Hacı Mehmed ve Hacı İsa milkleri ve Bayram Bey Mescid-i Şerifi vakfı ve tarik-i âm ile mahdud, dahiliyesinde bir sofa ve bir tabhane ve bir harem odası ve bir kiler ve bir hamam ve burma çeşme ve bir matbah ve iki köşk ve bir havlı ve bağce ve hariciyesinde iki oda ve seyrangah ve tahtı ahur ve bir havlıyı müştemil, kendi sakin olduğum menzil,

     2- Ve dahi Hacı Receb torunu Seyyid İbrahim’den iştira eylediğim eski Penbeciler Sukında vâki , etraf-i erbaası Hacı Hüseyin veresesi ve Hacı Receb ve Hacı Hanefi vereseleri ve benim milkim ve karlık ve tarik-i âm ile mahdud bir bab terzi dükânı,

     3-Ve dahi dükkân-ı mezbure muttasıl Katırcıoğlu’ndan iştira olunan yüz direm ve yediyüz dirhem dahi seyyid Ahmed Ağa’dan vukye itibariyle iki vukye ki sülüs dükkân, etraf-ı erbaası salifuzzikir olan vâkıf-ı mezbur milki ve Yalman Mahallesi Vakfı ve ense tarafı karlık ve tarik-i âm ile mahdud ,

     4-Ve dahi Kebapcılar Sukınde Eski Pembeciler’de mezbur dükkâna muttasıl bir bab dükkândan üçyüz dirhem Katırcı Oğlu’ndan iştira, etraf-ı erbaası Vâkıf milki ve Hacı Hüseyin veresesi ve Hacı Hanefi- zâde veresesi milki ve tarik-i âm ile mahdud,

     5-Ve dahi Eski Pembeciler Sukinde köşe başında, Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan alınan, etraf-i erbaası Hacı Hanefi veresesi ve Vâkıf milki ve Hacı Receb ve Karavelioğlu ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkândan, altı vukyeden bir vukye hisseyi,

     6-Ve dahi Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştira olunan Kazazlar Sukinde Bezzazlar kurbinde vâki, etraf-i erbaası Cami-i Kebir kürsisine vakıf ve kiniseye vakıf ve karlık ve tarik-i âm ile mahdut bir bab dükkân,

     7-Ve dahi mezbur Katırcıoğlu’ndan iştira olunan Eskiciler Suki başında vâki Abdullatif veresesi ve Ahmet Ağa ve Zapunzâde veresesi ve Ali Efendi ve Hacı İbrahim milkleri ve tarik-i âm ile mahdud birbirlerine muttasıl dört bab dükkânın her birinden dörderyüz ellişer dirhemden binsekizyüz dirhemki dörtbuçuk vukye hisseyi,

     8- Ve dahi yine Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştira olunan Daracık Sukinde Eskiciler kurbinde vâki ,etraf-ı erbaası Zenneci-zâde Mustafa Ağa ve Osman Ağa milki ve Şeyh Cami-i Şerifi Vakfı ve Havva Hatun milki ve Nasrullah Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkandan üçyüzelli dirhem ve def’a merhum Şeyh Davud Efendi zevcesi Şerife Esma Hatundan iştira olunan dükkân-ı mezburdan altıyüz dirhem, cem’an dokuzyüzelli dirhem

hisseki beş vukyeden elli, dirhem noksan eder ,

     9-Ve dahi bu hudud ile muttasıl dükkândan Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştira olunan üçyüzelli dirhem hissesi, bir vukyeden elli dirhem

noksan hisseyi ,

    10-Ve dahi yine Katırcıoğlun’dan iştira olunan Meydan Kapusunda kapuya muttasıl ,etraf-ı erbaası Sur-ı Sultanî ve Saraç Hüseyin milki ve tarik-ı âm ile mahdud bir bab sagir dükkânı ,

     11- Ve dahi yine Katırcıoğlu Hacı Mustafa’nın bey’e vekil ettiği Cafer Beşe’den iştira olunan etraf-ı erbaası Kamışcı- zâde torunu Şerife Hatun ve Uncular Sukı ve tarik-i am ile mahdud bir bab kebir kârgir dükkân ki badel- iştira iki bab bina olundu,

     12 -Ve dahi Tekke Pazarı’nda meydan yerinde Tertibe Kapu haricinde, kapuya muttasıl, etraf-ı erbaası Karaoğlan nam zimmi ile Gül Hatun menzilleri ve tarik-i has ve tarik-i am ile mahdud bir bab dükkandan nısıf dükkan,

     13- Ve yine Tekke Pazarında Tertibe Kapu dahilinde etraf-ı erbaası Seyyid Musa ve Karaoğlan milkleleri ve tarik-i âm ve tarik-i has ile mahdud birbirine muttasıl üç bab dükkandan, her biri sekizer sehim itibariyle, her birinden üçer sehimden dokuz sehim hissemiz ki vukye itibariyle üçünden onsekiz vukye itibar olunup yedi vukyeden yüz dirhem noksan hisseyi ,

     14- Ve dahi Araba Pazarı’nda Medrese kurbinde, etraf-ı erbaası Seyyid Burhaneddin Efendi ve Sofu Hasan ve Vâkıf-ı merkum milkleri ve tarik-i âm ile mahdud,

    15- Ve dahi oğlu Seyyid Abdülbaki Çelebi müvacehesinde Elhac Ebu Bekir Efendi’den iştira olunan bir bab dükkân,

    16- Ve dahi mevzii mezkûr Araba Pazarında dükkân-ı mezburun ense tarafında, etrafı erbaası Seyyid Burhaneddin Efendi ve Sofu Hasan ve Vâkıf-ı merkum milkleri ve kenif ve kenif-i merkum yolu ve Hovand Medresesi tariki ile mahdud üç bab kareste mağazası,

     17- Ve dahi Dökmeciler Sukinde Haffaflar başında etraf-ı erbaası Karavelioğlu Hacı Kasım veresesi milkleri ve Hurrem Çavuş Mahallesi avarızına mevkufe vakıf dükkânı ve Kal’a Cami-i Şerifi Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud bir bab nalçacı sekisi ile bir bab dükkândan ve sekiden sülüsan hisse ki her birinden ikişer vukye hisseyi ,

    18- Ve dahi Katırcıoğlu’ndan iştara olunan Haffafhane dahilinde, etraf-ı erbeası Kocabey ve Emirağa vakıfları ve Molla Ahmed milki ve Musa Gazi Efendi Mahallesine mevkufe dükkân ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkândan altı vukye itibariyle bir vukye hisseyi,

    19- Ve dahi Dökmeciler Sukinde vâki etraf-ı erbaası Beyti Efendi ve Vâkıf-i mezbur milkleri ve Elhac Abdullah Mescid-i Şerifi Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkândan ,Katırcı Mustafa’dan iştira olunan ikiyüz dirhem hisseyi,

    20- Ve dahi Gürcüoğlu Ahmet Ağa zevcesi Şerife Kerime’den iştira olunan yüz dirhem ve Esseyyid Elhac Ahmet Ağa’dan iştira olunan yüz dirhem ki cem’an dörtyüz dirhem eder, altı vukyeden bir vukye hisseyi,

    21-Ve marüzzikir Dökmeciler Sukınde dükkân-ı mezkûrun ense tarafında vâki etraf-ı erbaası Zapun -zâde veresesi ve Vâkıf-ı merkum milkleri ve tarik-i âm ile mahdud, Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştira olunan bir bab mağazadan altıyüz dirhem ki altı vukyeden bir buçuk vûkye hisseyi,

    22- Ve dahi Kığlamaz Hanı kurbünde vâki, etraf-ı erbaası Abdurrahim veresesi ve Süleyman milkleri ve tarik-i âm ile mahdud ,Eskici Süleyman’dan iştira olunan birbirine muttasıl dört bab dükkân,

   23- Ve dahi Mumcular Sukınde vâki, etraf-ı erbaası Seydi Ali Efendi milki ve Hisar Kurbinde Mescid-i Şerifi vakfı ve tarik-i am ile mahdut Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştira olunan , binbeşyüz yirmibeş dirhemki altı vukyeden bir vukye yüz yirmibeş dirhem hisseyi,

    24- Ve dahi yine marüzzikir Mumcular Sukınde vâki etraf-ı erbaası Seyyid Burhaneddin Efendi ve Hacı Mustafa milkleri ve Taşkıncık Cami-i Şerifi Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud, Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştara olunan bir bab dükkândan üçyüz dirhem hisseyi,

    25-Ve dahi Boyacı Kapusu’nda Eskiciler Sukınde vâki, etraf-ı erbaası Beyti Efendi ve Barıtcı İbrahim ve Emir Ağa milkleri ve tarik-i âm ile mahdut iki bab dükânın birinden nısıf , nısıf dahi Gubaroğullarından alınıp bu dükkân temam olunmuştur ve birinden altı vukyeden iki vukye hisseyi,

     26- Ve dahi Eski Pembeciler kurbinde Eskiciler Sukı Başında vâki etraf-ı erbaası Hacı İbrahim ve Ali Efendi ve Vâkıf-ı merkum milkleri ve tarik-i âm ile mahdut nalçacı sekisi ile bir bab dükkândan Gözcüoğlu zevcesi Şerife Kerime’den iştira olunan yetmişbeş dirhem ve Seyyit Hacı Ahmet Ağa’dan iştira olunan yetmiş beş dirhem ve Handan Oğlu Mehmed ‘den alınan yüzeli dirhem ki cem ‘an üçyüz dirhem hisseyi,

     27- Ve dahi mevzi-i mezkurda iki bab dükkan, etraf-ı erbaası Vâkıf-ı merkum ve Ahmed Ağa milkleri ve Ali Efendi veresesi ve Beyti Efendi milki ve tarik-i âm ile mahdut,her birinden yüzellişer dirhem, ikisinden cem’an üçyüz dirhem hisse ki Çavdar-zâde Ebubekir Ağa’dan iştira olunmuştur.

            Bu mahalle gelinceye değin eğer bütün ve eğer hisse min- haysil- mecmuu otuzyedi adet dekâkindir . Her bir dükkân altı vukyeden itibar olunmuştur, zapta eshel olsun için.

     28- Ve dahi Medine-i mezburenin arazi-i memlukesinden Germir Altında Hırdırilyas Ovası tarafında vâki ,etraf-ı erbaası Musa Efendi - zâde veresesi ve su yolu ve tarik-i âm ile mahdud tahminen yirmi kile tohum istiab eder , Kıranardılı Hatun’dan ,nısıf ve sülüsü Rabia binti Seyyid Hacı Ali’den ve südüsü Hacı Kazım -zâde Esseyyit Mahmut Ağa ‘dan iştira olunan üç köşeli bir kıt’a tarla,

     29- Ve dahi yine mevzi-i mezkur Germir altında vâki Kığlamaz-zâde veresesi ve suyolu ve tarik ile mahdud, tahminen sekiz kile tohum istiab eder, Babacan Oğlu Seyit Ömer ‘den iştira olan bir kıt’a üç köşeli tarla,

     30- Ve dahi yine mevzi-i mezkûr Germir Altında vâkii etraf-ı erbaası Esseyyid İshak Efendi ve Kığlamaz-zâde veresesi ve tarik ile mahdut tahminen sekiz kile tohum istiab eder,Hacı Ömer Zevcesi Şerife Âsiye‘den iştira olunan bir kıt’a tarla ,

     31- Ve dahi Pervane’de vâki, etraf-ı erbaası Akkaş veresesi ve Bağçeci veresesi ve tarik-i has ve Akkaş - zâde Hacı Selam veresesi tarlasıyla mahdud Katırcıoğlu Hacı Mustafa’dan iştira olunan, Akkaş yeri demekle maruf bir kıt’a tarla,

     32- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda vâki etraf-ı erbaası ,tarafeyni Akkaş-zâde Hacı Selam veresesi ve Deli Süleyman veresesi ve tarik-i âm ile mahdud bir kıt’a tarla,

     33- Ve dahi Pervane nam mevzide vâki ,etraf-ı erbaası Esseyyid İshak Efendi ve Kalaycı-zâde ve Çardak Mescid-i Şerifi Vakfı ve tarik-i has ile mahdud ,tahminen otuz kile tohum istiab eder bir kıt’a tarladan, onsekiz sehimden yedi sehim hisse tarla ki Pir -zâde Ali Çelebi’den iştira,

     34- Ve dahi Germir Altında Kavakyeri’nde vâki, etraf-ı erbaası Koca Hafız Mescid-i Şerifi Vakfı ve Müezzin-zâde tarlası ve tarik-i âm ile mahdud ,yirmi iki kile tohum istiab eder bir kıt’a kebir tarla ,

    35 Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda vâki etraf-ı erbaası Fatma Hocaoğlu Mehmed ve Nasrullah Vakfı ve tarafeyni Mehmed milkleri ile mahdud, tahminen on iki kile tohum istiab eder bir kıt’a tarla,

    36 -Ve dahi yine mevzi-i mezkurda vâki, etraf-ı erbaası Hüseyin Bey Oğlu ve Kalfa Oğlu tarlaları ile mahdud tahminen beş kile tohum istiab eder bir kıt’a sagir tarla ki zikri mürur eden üç tarlanın nısfını Sarı Osman Efendi’den ve nısf-ı âhirini Kamışcı-zâde Seyyid İbrahim Çelebi’den iştira olunan üç kıt’a tarla,

     37 -Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda Çeşme Başı’nda vâki, etraf-ı erbaası Seyyit Ömer ve Kumru zımmı milkleri ve avgın ve tarik-i âm ile mahdud tahminen yedi kile tohum istiap eder bir kıt’a tarla ,

    38- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda vâki, etraf-ı erbaası Şeyh Efendi ve Alagözoğlu tarlaları ve avgın ve köşk arkı ile mahdud tahminen oniki kile tohum istiab eder bir kıt’a tarla,

   39- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda Kavakyeri demekle maruf, etraf-ı erbaası Kalaycı –zâde ve Mükremin Mescid-i Şerifi Vakfı ve Yeni Camii Kürsisi Vakfı ve Zahme zımmi milki ile mahdud tahminen iki kile tohum istiap eder bir kıt’a tarla,

     40- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda Germir Altında Sel Kenarında vâki, etraf-ı erbaası Paşa Tarlası ve Molla -zâde tarlası ve İbiş-zâde Halil Ağa tarlası ve bizim Mustafa’nın validesi tarlası ile mahdud ,tahminen onbeş kile tohum istiab eden tarladan on sehimden iki sehim, zikri mürur eden üç kıta tarla ve bu iki sehim ile cümlesi Handan-zâde Mehmed Çelebi’den iştira olunmuştur ve zikri mürur eden iki sehim tarlanın iki sehmin dahi Handan oğlu kızlarının zevcleri Ömer Çelebi’den ve Ahmed Çelebi’den iştira olunmuştur ,

    41- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda Germir Altında vâki etraf-ı erbaası tarafeyni Şahvelet oğlu ve Zahmen oğlu ve Kinas tariki ile mahdud ,tahminen beş kile tohum istiab eder tarla,

    42- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda Kinas kurbinde vâki, etraf-ı erbaası Müfti -zâde Seyyid Elhac Ahmed Ağa tarlası ve Cırlavıklı Hacı Ali tarlası ve bir tarafı Köşk Suyu Harkı ve bir tarafı Hüyük ile mahdud , tahminen yedi kile tohum istiab eder, bu iki kıt’a tarlayı Handan oğlu Mehmed Çelebi’den saniyen iştira eylemişdir,

    43- Ve dahi yine Germir Altında Hıdırilyas Altında yol üzerinde vâki, etraf-ı erbaası bir tarafı tarik ve bir tarafı Bezirci Mescid-i Şerifi Vakfı bir tarafı Arkıncık Vakfı ve bir tarafı Hüseyin Bey veresesi milki ile mahdud tahminen üçbuçuk müd tohum istirab eder bir kıt’a tarlayı, Cafer Beşeden iştira olundu ,

    44- Ve dahi yine mevzi-i mezkûrda sel kenarında vâki ,etraf-ı erbaası Germire giden tarik ve bir tarafı Seyil demekle maruf çay ve bir tarafı Mevlevihane Vakfı ve bir tarafı Vâkıf-ı merkum ve Handanoğlu veresesi milki ile mahdud ,tahminen yirmidört kile tohum istiab eder tarladan ,nısfı Molla-zâde Mustafa Çelebi’den iştira ve Rub’un dahi Carullah Çelebi’nin oğulları Emrullah ve Mehmed ve Mahmud ve kız karındaşlarından iştira olundu ,kebir tarladan üç rubu hisse,

     45- Ve bu mahalle gelinceye değin beyan olunan arazi ki eğer bütün ve eğer hisse min- haysil -mecmu on yedi tarladır min- evvelil- kitabı ila hâzâ mezkûr ve mestur olan akaratı meclis-i şer’i şerif-i şamihul- imad ve mahfil-i din-i münif-i rasihul -evtadda lieclittescil-i vetteslim mütevelli nasb eyleyüp tefviz ve teslim eylediğimden sonra hasbeten lillah-i teala ve taleben limerzatihi vakf-ı sahih-i şer’i ve habs-i sarih-i mer’i edüp şöyle şart eyledim ki:

      1- Madem ki nefs-i nefesim bedenimde enise oldukça emlâk-i mezkûrdan sakin olduğum menzilin süknasına ve tevliyet ve gallesinden ve merreten bade uhra tebdil ve tağriyine ben kendim binefsihi mutasarrıf olup kendi masarifime sarfedem,

      2- Ve bade vefati şöyle şart eyledim ki, menzili mezburda hala zevcim olan Fatma binti Ahmed evlatlarım ile ,ilâ vefatihâ sakine olup gale-i vakıfdan bir oğlan hissesi verile. Madem ki hayatda olup ve menzilimde sakine oldukça ,

     3- Badehu menzil-i mezkûrda evladı zukûrumuzdan mütevelli olan kimesne sakin olup ve Mushaf-ı şerifim ki Hattat Osman ile mersum ve müzehhebdir anı dahi mütevelliye şart etmişimdir kiraet edüp istiğmal eyleye,

     4- Ve dahi bundan maada emlak-i mezbure gallesinden mahalle-i mezburda vâki kendi hanem kurbunda, Siraceddin Lala Medresesi ki Küçük Hovand deyü tabir olunur, oniki hücüratı vardır, her hücreye ki talebe-î ulumdan olup oniki ayda gece ve gündüz hücrede sakin olmak şartıyla derse bakmak için hücre başına beher mah ikiyüz dirhem beziryağı ve eğer bezir yağı bulunamassa her kangı yağ münasip olursa andan verile,

     5 -Ve dahi hanem kurbunda Bayram Bey Mescid-i Şerifinin mumuna senede bir kuruş verile,

     6- Ve bundan maada beher senede Ramazan-ı Şerif evvelinden bayram gecesine gelinceye değin medrese-i mezbure hucuratında minval-i meşruh üzre sakin olan talebe-i ulumun her birine her bir gece ikişer yüz dirhem etmek verile,

     7- Ve bundan maada her sene Yevm-i aşura geldilce on kuruş sünnet veçhi üzre aşura şorbası pişirip eczasına ve etmeğine ve odununa varıncaya değin sarfedüp fukaraya ve akrabaya ve ahibbaya it’am oluna,

      8 -Ve bundan maada mahalle-i mezburede kendim bina eylediğim mekteb hocasına beher ayda bir kuruş olmak üzre senede oniki kuruş verile,

      9 -Ve bundan maada üç kuruşu dahi mekteb-i mezburda okuyan evlad-i fukaraya okuyacak kara hece cüzü ve amme cüzü alınıp vesair ecza-i Kur’an her sene teslim oluna,

     10-Ve bundan maada emlak-i mevkufede rekabe-i meşrua iktiza eder ise vech-i şer’i üzre kadr-i kifaye sarf oluna,

     11- Badehu baki galle her ne kalur ise mütevelli olan kimesne humsi çıkarup tevliyeti için den aldıktan sonra,

     12-Mâbâkisin her ne kalursa evladım beyninde,” LİZZEKERİ MİSLÜ HAZEL ÜNSEYEYN” taksim oluna,

     13-Hisse-i tevliyetten maadâ evladımdan mütevelli olan kimesne, ga”ley-i mezburenin bakayasin evlada taksim eddikde evlatlarım ile beraber hisseye mutâsarrıf ola ,

    14 -Ve dahi evlad beyninde butun ve kurun itibar olunmayup birisi fevt oldukta nefsî evlad-ı sulbiyyesi olursa kendi hissesi evlatlarına taksim oluna,

    15- Emma evlad-ı vâkıftan olmayan vereseye nesne verilmeye,

    16-Emma evlad-ı vakıfdan evlad-ı sulbiyyesi kalmaz ise anın hissesi dahi evlad-i vakıftan olan evlatların hisselerine zam oluna,

    17- Emma evladımdan olup hissedar olan babaları veyahut anaları veyahut ikisi dahi hayatta iken anların evlatlarına, eğer sıgar ve eğer kibar mücerret evlad-ı vâkıfdan olduğu için hisse verilmeye,

     18-Ve dahi emr-i tevliyet bade- vefati sulbî evlad-i zükûrumun ersen ve erşed ve aslah ve âkaline şart eylemişimdir. Batnen –bade- batnin ve karnen bade karnin evlad-ı evlad-ı zükûrumun zükûruna, bu şarta riayet oluna,

    19- Eğer evlad-ı zukûrum bir vakıt münkarız olursa evlad-ı inas, badehu evlad-ı evlad-ı inasdan badnen- bade- batnin şartı mezkur üzre bir ersen ve erşed ve aslahı mütevelli ola,

     20- Lakin evlad-ı zükür münkariz olup tevliyet evlad-ı inasa intikal ettikten sonra evlad-ı inasdan zükür olan, ben evladım deyü tevliyete müdehale etmeye, şart-ı mezkure riayet oluna,

     21- El-iyazen- billah-i tealâ evlad bilkülliyye münkariz olursa kız karındaşlarım mabeyninde alesseviyye ve anlar da münkariz olursa anların evladları mabeyninde, zükur ve inas iytibar olunmayup alesseviyye derecede müsavi olanlar beyninde taksim oluna,

     22-Ve eğer bunlar dahi münkariz olursa abd ve cariyemden ütekalarım ve anlar da olmazsa bu ikilerinin evlad-ı evladları beyninde alesseviye taksim oluna,

     23 -Ve evladımdan olmayan mütevelli hisse-i tevliyetden maada hisse almaya ,ancak hane-i mezburede sakin ola ve Mushaf-ı Şerif’i istimal ede,

    24 -Ve bunlar dahi bilkulliye münkariz olursa re’y-i hakim ile bir salih, dindar, erşed, âkil kimesne mütevelli ola, galley-i mezburun humsin alup ve evde sakin olduktan sonra nefs-i Hovand Mahallesinde vâki cevâmiler ve mesâcidler ve mecâri-i miyahlar rekabeye muhtaç olup kendi vakfından rekabeye meşrut nesne bulunmazsa anlara sarf edeler. Bunlardan minval-i meşruh üzre rekabeye muhtaç yok ise nefs-i Kayseriyye’de sümme ve sümme buna karib mahalde vech-i meşruh üzre rekabeye muhtaç cemâvi ve mesâcid ve mecâri-i miyahlara sarf oluna, böyle bulunmazsa fukaraya taksim oluna,

     25 -Bu emlâki mezkûreyi farigan aniş- şevağil mütevelli-i merkume teslim eylediğimde ol dahi sair evkaf mütevellileri gibi tasarruf eyledi dedikde, gıbbettasdik-işer’i Vâkıf-ı merkum da’vay-ı istircaa tesaddi edüp İmam-ı Ekrem ve Hümam-ı muhterem Ebu Hanifetil -Kûfî cuziye bilhayir ve kûfî hazretlerinin mezheb-i şerifleri üzre vakf-ı mezkür lüzumdan ârî olmağla istirdada mesagi- şer’i vardır deyu mütevelli-i merkum muvacehesinde iddia ve hakim-i müvekki-i sadr-i kitabi tubalehu ve hüsni meab hazretleri huzurunda müterafian olduklarında hakimi muşarunileyh-i esbağallahi niamehü aleyh hazretleri cânib-i vakfı evla ve ahra görüp imameyn-i hümameyn ve tilmizeyn-i mükerremeyn hazretlerinin re’y-i şerifleri üzre luzum arız olmağın âlimen –bil- hilafi ve müraiyyen –liumuril- evkaf vakf-ı mezkûrun sıhhat ve luzumuna hükm-i şer’i ve kaza-i sarih-i mer’i itmeğin vakf-ı mezkûr müeyyed ve müebbet oldu “ FEMEN BEDDELEHU BA’DE MA SEMİ’AHU FEİNNEMA İSMUHU ALELLEZİNE YÜBEDDİLUNEHU İNNALLAHE SEMİ’UN ALÎM” ve ercül- vâkif-i alel- hayyıl- cevadil- kerim, cera zalike ve hurrire fi gurre-i Ramazanül- mübarek lisene sitte ve erbeine ve miete ve elf.

Umdetül- müderrisîn faziletli Elhac - Zübdetül- vaizîn Esseyyid Hacı Kasım Efendi - Halil Efendi ibni Hacı İbrahim - İbni Seyyid Hacı Yusuf Ağa

El -müderris Abdurrahman Efendi ibni - El -müderrisi Miskinler İbrahim Efendi ibni - Nisari Ali Efendi elmerhum rahmetallahü Ömer Divrikî rahmeten vâsiate

Elimam ül-hülefa-i Hasinli kerametlü Hacı Mehmed Efendi Sabika - İncesulu, haliyen Kayseriyye’de - sakin hulefa Mustafa Efendi ibni Mehmed

Fahrül-vaizîn Ayintabî Abdullah Efendi - İbni Mehmed Efendi Huteba ve hulefa-i hisar ve imam-ı - Yeni Cami Elhac Ahmet Efendi - Hacı Mustafa

El-imam-i hulefa-i Mescid-i Şerif-i İshak - El-hulefail- imam-ı Huvand Seyyid Hafız - Çelebi Mustafa Efendi ibni Elhaç Ahmed Efendi ibni Hacı Osman Efendi - Kasım Efendi

El-hulefa-il -imam-ı Bayrambey Mescid-i - Şerifi Seyyid Hafız Ahmed Efendi ibni - İbrahim Hisari - El-hulefail-imam-ı Koca Hafız Mescidi İmamı Hafız Ali Efendi - İbni Ebubekir Efendi

Huffaz-i Huvand Devirhan Hafız Osman Elmüfti- zâde Esseyyid Elhac Ali Efendi - İbni Balamid- zâde Ali Çelebi - Molla Abdullah ibnil- Hacı İsmail fakih


                                                                            Gavremzade Abdülkadir Ağa Vakfının 1 Ramazan 1148 Tarihli İkinci Vakfiyesi

                                                                                                                      BİSMİLÂHİRRAHMANİRRAHİM 

       Hamd-i bihad ve senây-i layüad ol Halik-i kâinât ve Râzik-i mevcûdât Vâkıf-ı zamâir-i âdem ve Kâşif-i Serâir-i Âlem Hazretlerine olsunki, nime-i hayat-ı muğtemim olduğumdan maada ,

      1-Şira-i şer’i ile malik olduğum Araba Pazarı’nda vâki, etraf-ı erbaası makabir-i müslimîn ve Bağçeci-zâde Elhaç Mahmud ve Molla-zâde veresesi milkleri ve tarik-i âm ile mahdud bir kebir dükkân ve kömürlük ki ba’del- vakıf iki ve üç dükkân bina olunmak mümkin,

     2-Ve Eski Bezzasiztan Mahallesinde sâkin Hacı Veli Oğlu Elhac Osman’dan iştira eylediğim Gönhanı karşusında vâki ,etraf-ı erbaası Esseyyid Abdulbaki Efendi veresesi ve

Beyti Efendi milkleri ve karlık ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkân ile arkasında vâki yine bir bab kârgir mağazanın her birinden nısıf hisse ,

      3-Ve Güç -zâde Esseyyid Süleyman Ağa’dan iştira eylediğim Atik Kuyumcular’da vâki, etrafı erbaası Nasrullah Vakfı ve Kığlamaz- zâde Vakfı dükkan ve Rumlar Kilisesi fukarasına meşruta dükkan ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkân ,

     4-Ve Mumcu Halil Mahallesinde sâkin Osman Efendi’den iştira olunan Germir Altında vâki, etraf-ı erbaası Cırlavklı Elhac Hüseyin ve Raziye Hatun ve Kığlamaz- zâde Esseyyid Mahmut Ağa tarlaları ile mahdud, tahminen sekiz kile tohum istihab eder bir kıt’a tarlanın nısıf şayiasını ,

     5 -Ve yine mezkûr Osman Efendi’den iştira eylediğim mevzi-i mezkûrda, etraf-ı erbaası mezbur Elhaç Hüseyin ve Musa Efendi -zâde veresesi milkleri ve tarik-i âm ile mahdud, tahminen üç kile tohum istiap eder bir kıt’a tarlanın nısıf şayiası,

     6- Ve yine mezkur Osman Efendiden iştira eylediğim mevzi-i mezkurda vâki, etraf-ı arbaası Musa Efendi -zâde veresesi ve Kazancı -zâde veresesi ve Kığlamaz -zâde ve Kalaycı -zâde milkleri ile mahdud, tahminen altı kile tohum istiap eder, birbirine muttasıl iki kıt’a her birinden nısıf şayialarını ,

     7 -Ve bundan akdem fevt olan Esseyyit Yahya Çelebinin veresesinden, ALÂ KADERİL HİSAS iştira olunan, Ali Cafer kurbunda Sel Kenarında vâki ,etraf-ı erbaası Huvand Mahallesi avarızı nükudunun vakfı ve Balamud-zâde veresesi ve Elhaç Mustafa milkleri ve Sel ile mahdud ,tahminen iki müd tohum istiab eder bir kıt’a tarladan,

Cem’an iki temam dükkân ve bir dükkândan nısıf hisse ve bir temam tarla ve dört tarladan dahi nısıf hissenin kemal ve fazla kereminden temellükünü nasib etmekle zikrolunan dükkân ve tarlaları dahi derun-i vakfiyede tayin olunan şurûtı bitemamiha riayet kılınmak üzre vakf-ı sahih-i şer’i ile vakfı habs ve mütevelli-i sâbık mezbur Abdulkerim Halife İbni Molla Abdurrahim’e teslim ,ol dahi meclisi şer’i kavimde kabzü tesellüm eyledi dedikte gıbbettasdikişşer’i Vâkif-i merkum davayı istircaa tasaddi edüp imamı Ekrem Ebu Hanifetil-Kûfî Hazretlerinin mezheb-i şerifleri üzre vakf-ı mezkûr lüzumdan ârî olmağla istirdada mesaği şer’i vardır deyu mütevelli-i merkum muvacehesinde iddia ve hakim-i muvakki-i sadr-i kitab-i tuba- lehu ve husne meab hazretleri huzurunda müterafian olduklarında hakim-i müşarünileyh hazretleri vakfı evla ve ahra görüp İmameyn-i Hümameyn ve Tilmizeyn-i Mükerremeyn Hazretlerinin re’y-i şerifleri üzre luzum ârız olmağın “âlimenni bilhilâfi ve müraiyyen liumuril evkaf” vakf-i mezkûrun sıhhat ve luzumuna hükm-i şer’i ve kaza-i sarih-i mer’i etmeğin vakf-i mezkûr müeyyed ve müebbed oldu . Cera zâlike ve hurire fi gurre-i Ramazanül mubarek lisene semane ve erbeine ve miete ve elf.


Gavremzade Abdülkadir Ağa Vakfının Recep 1167 Tarihli Üçüncü Vakfiyesi

BİSMİLÂHİRRAHMANİRRAHİM

         Hamd-i bihad ve senâ-i lâ- yüad ol Hâlik-i Kâinât ve Razik-i Mevcûdât Vâkıf-ı zamâir-i âdem ve Kâşif-i serâir-i âlem Hazretlerine olsunki , nimet ve hayatiyle muğtenim olduğumdan maada,

       1 –Şira-i şer’i ile mâlik olduğum Pervane’de, Toz Koparan’da, yönü kıbleye olduğu halde , sol tarafda bir vasat tarla ki nısfı Eşekli Hacı Ahmed’den iştira ve nısf-ı âheri Mevlevihane Şeyhi Abdülhay Efendi’den ve karındaşı Ömer Çelebi’den iştira eylediğim bir kıt’a tarlanın, bir tarafı bizim Arkıncık toprağı ve bir tarafı Seyyid Mustafa, iki tarafı tarik-i âm, yedi dönüm olmak üzre,

      2-Ve yine mevzi-i Tozkoparan kurbinde vâki Arabacı Oğlu Hacı Ahmed’in validesi Emine Hatun’dan ve kebire kızlarından iştira eylediğim tarla ki bir tarafı Göç Yolu ve bir tarafı Patlak Ali ve bir tarafı Pervane Suyu harkı ve bir tarafı Kilecioğlu tarlası bir kıt’a tarla, dört dönüm olmak üzre,

      3-Ve def’a Köşk Altında vâki bir kıt’a tarla ki, etraf-ı erbaası Kara Yusuf ve Kalaycı-zâde veresesi ve Kığlamaz-zâde Seyyid Ahmed Ağa tarlalarıyle mahdud, tahminen yirmi kile tohum istiab eder bir kıt’a tarla,

      4-Ve def’a Pervane’de Tozkoparan’da vâki Ömer Ağa Oğlu Ali Bey’den iştira eylediğim bir kıt’a tarlanın,bir tarafı Aneki Oğlu İbrahim ve bir tarafı Hacı Oğlu ve bir tarafı bazan Vâkıf-ı mumaileyh ve bir tarafı Hacı Osman tarlası, tahminen dört dönüm olmak üzre,

      5-Ve yine Tozkoporan’da vâki, bir tarla, bir tarafı Mehmet Çavuş-zâde ve Hacı Ali -zade ve bir tarafı Bağçeci Hacı Hasan ve bir tarafı Pervane Harkı tarla ki Mancusunlu Bekir Ağa’dan ve Ömer Ağa oğlu Mehmed ve Evası Ali Bey Behram kızı merhum Hadice tarlası, tahminen yedi kilelik olmak üzere,

     6-Ve yine Pervane’de Tozkoporan’da vâki, Ali Bey’den iştira olunan Tepeli Tarla demekle maruf bir kıt’a tarla ,bir tarafı Saccı Hacı Hasan ve bir tarafı müştera milki Pervane harkı ve tarik-i âm, tahminen dört dönüm olmak üzre,

     7 -Ve yine mevzi-i mezkurda vâki, bir tarafı İbrahim milki çayır tarla ve Bağçeci Hacı Hasan ve bir tarafı Hacı Osman ve bir tarafı bayiin ve müştera milki,tahminen dört dönüm olmak üzre,

      8 -Ve yine mevzi-i mezkûrda Fırın Yeri demekle maruf ,aslında iki kıt’a şimdi bir kıt’a, bir tarafı bizim ve Hacı Ali Oğlu ve tarik-i âm ve İbrahim tarlası, üç tarla tahminen dokuz dönüm olmak üzre,

      9 -Ve yine Pervanede Tozkoporan’da vâki Ali Bey’den iştira olunan çayır tarla, etraf-ı erbaası müştera milki ve Hacı Osman veresesi milki ve Hacı İbrahim milkleriyle, tahminen beşbuçuk dönüm çayır tarla,

     10-Ve yine Pervane’de Tozkoporan’da ,Gözbel’de vâki Anegi Oğlu İbrahim’den iştira olunan bir kıt’a tarla ki etraf-ı erbaası Hacı Halil ve Hacı Mustafa ve müştera milki ve tarik-i âm ile mahdud, tahminen oniki dönüm,

     11-Ve yine mevzi-i mezkûrda bir kıt’a tarla ki etraf-ı erbaası Hacı Mustafa ve müştera milki ve Fırın Yeri ile mahdud, tahminen altı dönüm olmak üzre,

     12-Ve yine mevzi-i mezkûrda Emiroğlu Tarlası demekle maruf Hacı Hüseyin ve oğullarından iştira olunan, etraf-ı erbaası müştera milki ve Hacı Ali oğlu Hacı Mustafa ve çayır ve tarik-i âm ile mahdud, bir kıt’a tarladan yüzyirmisekiz sehimden kırkdört sehim, tahminen birbuçuk dönüm olmak üzre,

      13-Ve yine Tozkoparan’da, Gözbel’de Bağçeci Elhac Mahmud Efendi’den iştira olunan, etraf-ı erbaası Mehmet Çavuş- zâde ve Çadırcı Yeri ve İmam Sultan Vakfı ve Pervane Harkı ile mahdud tarladan altmış üç sehimden yirmidokuz sehim, tahminen iki dönüm olmak üzere,

      14 -Ve yine Korubaşı’nda bir kebir tarla ki Palankırdı Yeri demekle maruf, etraf-ı erbaası Kürdler Camii Vakfı ve iki tarafı tarik-i âm ile, bir tarafı Bağçeci -zâde veresesi milkiyle mahdud ,onaltı sehim itibariyle dokuz sehmi onüç dönüm olmak üzere ,

      15 -Ve yine Koru’nun alt başında Sünbül Oğlu Hacı Mehmed ve yeğeni Seyyid Ahmed veresesinden iştira, bir kıt’a tarla ki bir tarafı Nimetullah Çelebi veresesi milki ve Kocabey Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud tarla,

       16-Ve muttasılı bir kıt’a tarla ki etraf-ı erbaası Esseyyid Mehmet Emin Efendi ve Nimetullah veresesi ve tarik-i âm ile mahdud ,bu iki kıt’a tarla yedi dönüm olmak üzre,

       17-Ve yine Hisarcık Yolu üzerinde Deliklitaş kurbinde bir sagir tarla ki etraf-ı selasesi Mükremin Mescidi Vakfı ve iki tarafı tarık-i âm ile mahdud Şah -zâdelerden ve Göçmeli Oğlundan alınan bir kıt’a sagir tarla,

      18 -Ve def’a Kara Bayır’da Özbek-zâde veresesinden iştira bir kıt’a tarlanın etraf-ı erbaası Hacı Mehmed ve Saçlı-zâde milki ve Erkilet Ağası Evkafı ve Mahmud Yeri ve Nehr-i Sarımsaklı ile mahdud bir kıt’a tarla, tahminen yirmi kile tohum istiab eder,

      19-Ve yine mevzi-i mezkûrda vâki bir kıt’a tarla ,etraf-ı erbaası Yumhir Oğlu ve Çavuş Oğlu Ahmed Efendi ve Divan -zâde Mahmud Efendi ve diğer Çavuş- zâde Hüseyin Ağa veresesi milkile ve tarik-i âm ile mahdud, tahminen yirmibeş kile tohum istiab eder ,

     20-Ve yine Gedris Altında,milkin varislerinden alınan bir kıt’a tarla ki etraf-ı erbaası Hacı Ali Oğlu veresesi ve Güç-zâde milki ve tarik-i âm ile mahdud, tahminen yirmi kile tohum istiab eder,

     21-Ve yine Eşşek Meydanında bir kebir tarla ki Haydar Çelebi Oğlu Mahmud Efendi varislerinden iştira, etraf-ı erbaası Hacı Hüseyin ve üç tarafı tarik-i âm ile mahdud bir kıt’a kebir tarla ,tahminen otuz kile tohum istiab eder,

     22-Ve yine Kinas kurbinde Alagöz veresesinden iştira bir birine muttasıl iki kıt’a tarla ki ortasında Köşk Harkı vardır, etraf-ı erbaası Müfti Halil Efendi ve müştera ve iki tarafı tarik-i âm , tahminen sekiz kile tohum istiab eder,

     23-Ve yine Hıdırilyas kurbinde vâki Tavlusunlu Toklu Oğlu Osman Ağa’dan iştira üç kıt’a tarla ki birbirine muttasıl, etraf-ı erbaası Körpe Zimmi ve Pasık ve Hıdırilyas Tepesi ve Kalaycı-zâde ve Hasan Çelebi ve tarik-i âm ile mahdud ,tahminen beşbuçuk müd tohum istiab eder ,

     24 -Ve yine Germir Altında Kinas kurbinde Germirli Pervane Oğlu Körpeden iştira olunan bir kıt’a tarla, bir tarafı müştera milki ve bir tarafı Kethuda Oğlu Hacı Süleyman, bir tarafı Şeyh Ağa ve bir tarafı su harkı, bu hududlar ile mahdud tarla tahminen sekiz kile tohum istiab eder,

     25 -Ve yine nefs-i şehir arazisinden Billur Altı’nda vâki tarla, Enbiya Şeyh - zâde Mehmet Ağanın validesi Şerife Âsiye ve ehli Şerife Fatmadan iştira , etraf-ı erbaası Şeyh Feytullah Efendi ve İbiş -zâde Seyyid Hacı Halil Ağa ve Keş Oğlu Hacı Süleyman ve hark ve kaya ile mahdud , tahminen beş kile tohum istiab eder,

    26 -Ve yine Billur Altı’nda vâki tarlanın rub’u Müftizade Seyyid İsmail Ağadan iştira ve ru’bundan ziyadecesi Müfti-zâde Seyid Hacı Ali Ağa oğullarından ve kızlarından ve Receb Çelebi kızından iştira, etraf-ı erbaası Kiçi Kapu Mescidi Vakfı ve Emir Sultan Mescidi Vakfı ve Güç- zâde Süleyman Ağa ve tarik-i âm ile mahdud, tahminen beş müdlük olmak üzre,

     27 -Ve yine Germir Altı’nda Kavak Yeri’nde Kuyumcu Kapusu kurbinde Müfti-zâde Seyyid Hacı Ali Ağa’nın oğullarından Hacı Hüseyin ve Seyyid Ali ve Seyyid Emin’den iştira ve Minareci -zâdelerden bir tarlanın nısfından ziyadesi iştira, etraf-ı erbaası İsmail ve Elhac Ali ve Nasrullah Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud bir kıt’a tarla ,tahminen onbeş kilelikten ziyadece olmak üzre,

     28-Ve yine Kinas kurbinde Müfti-zâde Seyyid Hacı Ali Ağa’nın oğullarından ve kızlarından ve Minareci -zâdelerden iştira olunan bir kıt’a tarlanın nısfından ziyadece ki etrafı erbaası Kara Yusuf ve müştera milki ve tarik-i âm ile ,tahminen yedi kilelik tohum olmak üzere ,

     29 -Ve yine Kara Bayır’da vâki Avşar Oğlu ile müşterek nısıf tarla ki yine Müfti-zâde ve Minareci-zâdelerden, ve Receb Çelebi kızından iştira, tahminen altı kilelik olmak üzre,

     30-Ve yine Emin Efendi’nin oğlu Seyyid Mustafa Ağa’dan ve kızlarından alınan Yuvarlak kurbinde vâki on beş kile tohum istiab eder bir kıt’a tarla ki etrafı erbaası Elhac Abdullah ve Fethullah Efendi veresesi ve Kığlamaz-zâde ile mahdud tarlanın yirmi dört sehimden dokuz sehim,

       31 -Ve yine Talas Altı’nda vâki ,etraf-ı erbaası müştera ve bayi milki ve Hacı Mahmud Ağa ve Güç-zâde ve Müfti-zâde ile mahdud ,Sekili Tarla demekle maruf, sekiz kile tohum istiab eden tarladan dokuz sehim ,

      32 -Ve yine Talas Altın’da vâki, etrafı Şeyh İbrahim Ağa ve Hamid -zâde ve Tabaklar Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud bir kıt’a tarladan dokuz sehim ,

     33 -Ve yine mevzi-i mezkûrda vâki Sarımsakcı Yeri demekle maruf iki kıt’a tarla, Hacı Kadın Tarlası demekle maruf ve Seyyid Salih Ağa ve Güç-zâde ve su harklarıyla mahdud tahminen on kilelik iki tarladan dokuz sehim hisse,

      34 -Ve yine mevzi-i mezkûrda vâki, etraf-ı erbaası Mirab Osman Ağa ve Kasap Süleyman ve müştera ve Tekkeşin Vakfı ile mahdud, tahminen üç kilelik bir kıt’a tarladan dokuz sehim hisse,

      35-Ve dahi mevzi-i mezkûrda vâki bir kıt’a tarla, etrafı erbaası Talaslı Yasef zimmi ve Tabaklar Vakfı ve su harklariyle mahdud tahminen üç kilelik tarladan dokuz sehim hisse ,

      36-Ve yine Germir Altın’da vâki Uzun Tarla demekle maruf Kethüda Oğlu Hacı Süleyman ile müşterek, etraf-ı erbaası Esseyyid Abdullah Ağa ve Güç -zâde ve Akkaş Camii Vakfı ve tarik-i âm ile mahdud, tahminen yirmi dört kilelik tarladan dokuz hisse ,

Bu mezkûr sekiz tarladan yirmi dört sehimden dokuz sehim hisse ve bu mahalle gelince değin beyan olunan arazi ki eger bütün, eger hisse min- heyyetül - mecmu cümlesi kırk tarladır.

      1-Ve dahi Kalaycılar’da vâki bir bab dükkan ,bir tarafı Fethi Şeyh ve bir tarafı medrese ve bir tarafı tarik-i âm ile mahdud, Hacı Veli Oğlundan Hacı Osman’dan iştira,

      2-Ve dahi Mevlevihane kurbinde bir bab kasab dükkânı ,bir tarafı Mevlevihane Vakfı etmekci dükkânı ve bir tarafı Kazancı Oğlu varislerinin ve bir tarafı Serkiz hanesi ve bir tarafı tarik-i âm ile mahdud Kazancı Oğlu Yusuf Çelebi’nin oğlu Seyyid Mehmet ve ehli şerife’den iştira olunup bir nısfı Hacı Ali -zâdeden iştira olunmuştur.

      3-(Derkanar ;derun-ı vakfiyemizde mestur olan Saraçhanede malumül - hudud bir bab dükkânımız ki arzan bir zira, tulen yedi zira ve sakfen iki zira, senevi on sekiz kuruş icarlu bir kıt’a dükkânımızı Gübgüb -zâde Hacı Mustafa Efendinin mülkiyyet üzre mutasarrıf olduğu Katrancılar Sukinde bir bab dükkan ki arzen üç zira ve tulen on bir zira ve sakfen üç zira senevi altmış kuruş icarlu bir kıt’a dükkân vakf-ı mezkûrumuza kat kat menafi-i küllî olmak hesabıyla istibdalına tevliyetimiz hasebiyle tarafımızdan ruhsat verilüp iş bu vakfiyemizde derkenar kılınmıştır, Mütevelli-i Vakıf Ahmed Haşim)

      4- Ve Saraçhane’de bir bab dükkân bir tarafı Emin Efendi ve Emir Sultan Vakfı ve bir tarafı karlık ve bir tarafı tarik-i âm ile mahdud, Mevlevi -zâde Ali Çelebi’nin ehli Fahriye’den iştira olunmuştur,

      5-Ve dahi Huvand Hamamı külhani kurbinde bir bab ekmekci dükkanı ,bir tarafı Kuş Oğlu İsmail ve bir tarafı mezbur külhan ve bir tarafı Kamışcı-zâde İbrahim Efendi dükkanı ve tarik-i âm ile mahdud, Kuş Oğlu Seyyid Hacı Yahya ve karındaşı Seyyid Abidin’den iştira olunmuşdur

      6-Ve yine Kamışcı -zâde İbrahim Efendi’den kebir oğlu Seyyid Numan Çelebi ve validesi Şerif Havva Sitti’den alınan bir bab dükkân, bir tarafı Acıkmış Oğlu dükkânı, bir tarafı Barutcu İbrahim, bir tarafı Mehmet Efendi’nin vakıf dükânı,bu iki dükkân bir hüccet olmuşdur ,

     7 -Def’a buna yanaşı bir bab dükkân, bir tarafı mezbur Mehmet Efendi, bir tarafı Barutcu İbrahim ve bir tarafı Nasrullah Vakfı dükkânı ve bir tarafı tarik-i âm ile ,bu dahi Numan Efendi’den ve validesinden iki bab dükkân birden iştira olmuştur,

     8 -Ve dahi merhum Abdullah Efendi veresesinden iştira olunan dükkânlar, Kazancılar Sukınde bir bab dükkân, bir tarafı Ziyaüddin Efendi menzili ve bir tarafı mezbur Emine ve Kığlamaz-zâde, iki bab dükkân birbirine muttasıl Ziya Efendinin odasının altında olmak üzre,

     9 -Ve dahi muttasılında bir bab kazancı dükkânı, bir tarafı Kığlamaz -zâde Ziyaüddin Efendi hanesi ve Kenise Vakfı ile mahdud bir bab dükkân,

     10-Ve yine mevzi-i mezkûrda etrafı Yusuf Ağa veresesi ve Kığlamaz -zâde ve Ziya Efendi menzili ile mahdud bir bab dükkân,

     11-Ve dahi Saraçlar Sukinde vâki iki bab dükkân, etrafı Hacı Hüseyin ve İbad Vakfı ve Musluk Vakfı ile mahdud iki bab dükkan ,

     12-Ve dahi Bastırmacılar Sukinde köşe başında vaki dükkan, etrafı Hacı Ali Ağa ve tarafeynden Hacı Sâdî Efendi ile mahdud bir bab dükkân,

    13- Ve dahi Eskiciler Sukinde Çeşme kurbinde berber dükkânı ,etrafı Seyyid İshak Efendi veresesi ve sur ile mahdud bir babdan nısıf dükkân,

    14-Ve dahi Meydan Kapusun’da vâki dükkân, bir tarafı Nasrullah Vakfı ve bir tarafı bağçe ve bir tarafı sur ile mahdud nısıf dükkân,

    15- Ve dahi Kiçikapu taşrasında vâki dükkân ,etrafı Ishak Efendi veresesi ve Tütüncü Ali ve demirci dükkânı ile mahdud bir bab dükkân ,

    16 -Ve dahi kurbinde vâki dükkânlar, etrafı Tütüncü Ali ve yine demirci dükkânı ve Seyyid Ağa dükkanı ile mahdud iki bab dükkân ,

    17 -Ve yine kurbinde İshak Efendi veresesi berber dükkânı ve çeşme ve bağçe ile mahdud bir bab dükkân,

    18-Ve yine kurbinde vâki iki dükkan, etrafı Seyyid Ağa ve İshak Efendi veresesi ve bağçe yeri ile mahdud ,birbirine muttasıl iki bab demirci dükkanı ile bir miktar dükkan yeri,

    19-Ve yine mevzi-i mezkûrda dükkân, etrafı İshak Efendi veresesi ve Seyyid Abdullah Efendi veresesi ve sur ile mahdud iki bab külahcı dükkânından bir bab dükkan,

      Bu mahalle gelinceye değin eğer bütün ve eğer hissece minhaysıl -mecmu yirmi iki dekâkindir, onbeş dükkân Çelebi’nin Oğlu Abdullah Efendi merhumdan iştira olunmuştur,

     1-Ve dahi Erkilet kurbinde Karamehmetli ve Sırtsaray ve tevabiinin malikhâne hissesinden ikibin dörtyüz dirhem itibariyle yüz altmış dirhem hisse, Bakırcı Seyyid Hacı Osman’dan iştira ve yüz dirhem Kalaycı-zâde Abdullah Ağa’dan iştira olunmuştur,

        Ve dahi bâlâ da mestur olan filan sûkda vaki filan dükkânının filan sehim vakfiye-i sahihamdan mezkûr ve filan sehmine dahi hala şira-i şer’i ve temerrük-i mer’i ile malik olduğumdan sonra zikrolunan hisseleri dahi ancak vakfiyei ulamdan olan tevliyetin asıl ve şurutundan rücu ve bilcümle mahsulat ve icarat sehim itibariyle on sehim olup bir sehni mütevelli olanara ve bakisi vakfiye-i sabıkam mucebince “LİZEKER-İ MİSLÜ HAZIL ÜNSEYEYN” batnen- bade- batnin, karnen-bade -karnin beynel- evlad taksim olunmak üzre vakfıma ilhak ve vakf-ı sahih-i şer’i ve sarih-i mer’i ile vakf ve habs ve vakfiyei sabıkamda olan mütevelli-i mezbure teslim, ol dahi badel -kabzı -vettesellüm vakfı sabıkım şurutu bunda dahi bitemamıha mevcut ve mursat olunmak üzere şart eyledim dedikte ,mütevelli-i merkum dahi bilcümle takrir-i meşruhasında vicahen ve şifahen tasdik etmekle mahüvel - vakaa bittaleb ketbolundu, hurrire fi Recebil mürecceb lisene seb’a ve sittiyne ve miete ve elfin men lehül mecdi vel-izzi veşşeref.

Hâlâ Mahkeme-i Şerifede Re ;sül- küttab Necip-zâde Esseyyid Ali Efendi Katib-i - Rıfkı-zâde Esseyyid İsmail Efendi. sani-i Mahkemei- Kayseriyye - Dediği -zâde Hafız Halil Efendi İbni Selam-zâde Kâtib-i Mahkeme

Mahdud Çelebi Esseyyid Ahmed Efendi - Mukayyid Hafız - zâde Ali Efendi Umdetül –müderrisinil- kiram Esseyyid - Mehmed Efendi binil - Merhum müfti-i sâbık Esseyyid Hacı Kasım Efendi

Umdetül - meşayihil -kiram Emir Yakub Emir Musa-zâde Seyyid Süleyman - zâde Esseyyid Şeyh Hacı Mehmed Efendi Efendi bin Seyyid Hacı Ali - Hacı Süleyman -zâde Süleyman Ağa bin Kacar-zâde Mustafa Efendi ibni

Hacı Ömer Hacı Mehmet - Balamud- zâde Hafız Osman Efendi bin Elhac Bayram -zâde ibni Hacı Hasan Ali Bey

Müfti - zâde Seyyid Elhac Hüseyin Ağa Kâni Şeyh-zâde Esseyyid Ömer Efendi - İbni Hacı Ali Ağa ibni Ali Ağa - Küçük Hoca Elhac Mehmed Efendi İbni Molla Efendi


Gavremzade Abdülkadir Ağa Vakfının 1 Rebiülevvel 1182 Tarihli Dördüncü Vakfiyesi

BİSMİLÂHİRRAHMANİRRAHİM

     Teyemmünen bizikrihil- cemîl velhamdü lillâhil- melikil -celîl vassalâtü vesselâmü alâ seyyidil emân ve âlihî ve eshâbihil- bereketil- kirâm ,emma badü vâkıf-ı mumaileyhi -esbagallâhi niamehü aleyh bu mahalde münderiç ve mukayyed olan evkaf-ı şerifesinin vakfiye-i ûlâsında evkaf-ı mezkûrenin hayatta oldukca tevliyet ve tasarrufun ve merreten bade uhra tebdil ve tağyir , şurut ve kuyudun kendi nefsine hasr ve tayin eylediğine binaen meclis-i şer-i hatırda sulbî oğlu olup,kendinden sonra tevliyete tayin eylediği Esseyid Salih Çelebi aslahallâhü şânuhû mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam edüp vakfiyyei-i ûlamda Huvand Mahallesinde vâki , el- an sakin olduğum dahiliye ve hariciye büyût-i adide ve cüneyne ve köşk ve şadırvan ve havzını müştemil menzilimi gerçi vakıf ve sükna ve tasarrufun yedimde kılup bade vefatı zevcem Fatma Hatun, evlatlarım ile maan sakine olup galle-i vakfımdan kenduye dahi bir oğlan hissesi verile demişdim. Zevcem mezbure Fatma Hatun vefat etmeğin menzil-i mezkûrun vakfiyetinden rücu edüp, kemafil - evvel milkim olmak üzre emlak-i saireme idraç ve ilhak ve milkiyyet üzre tasarrufumda ola. Bade vefati hala zevcem olan Nesli Hatun menzilimde sulbi evlatlarım ile sakine oldukca gallei vakıftan ana dahi kız hissesi verile .Bade vefatiha evladımdan mütevelli olanlar menzili mezkûre müdahale etmeyeler ve menzili mezkûr bedeli,

      1-Müceddeden mâlik olduğum sair emlakimden merhum Bürhanüddin Efendi veresesinden iştira eylediğim Kiçikapu haricinde vâki sura muttasıl eşcar-ı müsmire ve ma-i câri ve harab köşkleri ve tahtında sebze bağçesi ki milk-i muttasıldır ,bir tarafı sur bir tarafı Kiçikapu’dan Alaca Mescid’e giden tarik-i cadde ihata eder bağçeyi ,

      2- Ve Kalenderhane Mahallesinde vâki Tombak Taş hizasından Kethuda -zâde Esseyyid Elhaç Süleyman Ağa menzili önünde vaki su terazisi geçince sınuru muayyen sur dibinde olan, şiraen malik olduğum sebze bağçesini,

      3 -Ve Erkilet Karyesi kurbinde Kara Mehmetlü Karyesinin yüzaltmış dirhem milk hisse, vakfiye-i salifemde mezkûr idi.Karye-i mezbur malikânesinden yüz dirhem milk hisse dahi merhum Kalaycı-zâde Abdullah Ağa’dan iştira etmişdim, anı dahi,

      4-Ve Koru Çayırı kurbinde, bir tarafı Bağçeci-zâde Sadık Efendi ve Hacı Mahmud Efendi tarlaları ve Hacı Mahmud Efendi’nin Camii Vakfı tarla ve tarik-i âm ile mahdud bir kıt’a tarlanın onaltı sehim iytibariyle dokuz sehmi ,vakfiye-i ûlâmda münderic bâki yedi sehmini dahi Hocagi-zâde’den iştira etmiştim anı dahi,

     5-Ve Köşk Altında vâki, tarafeyni şehir suyu yakın ve tarafeyni Elhaç Mehmet tarlası ve tarik-i âm ile mahdud, İstanbullu -zâde Esseyyid Ahmet Ağa’dan iştira eylediğim bir kıt’a tarla ile,

     6-Yine merkumdan iştira eylediğim Saraçhane Başında, tarafeyni İncesu Vakfı ve tarafeyni Cingöz Oğlu Hacı Osman milki ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkânı,

     7-Ve yine Saraçhane Sukinde vâki İbiş -zâde Seyyid Hacı Halil Ağa’dan iştira eylediğim, tarafeyni Sahibiyye Medresesi ve Hacı Kasım Vakıfları ve tarafeyni karlık ve tarik-i am ile mahdud bir bab dükkân ile,

     8 -Yine suk-i mezburda ,tarafeyni Kazancılar Medresesi Vakfı ve Zınbacı Hacı Mehmet milki ve tarafeyni karlık ve tarik-i âm ile mahdud dükkânın nısıf şayiini,

     9-Ve yine suk-i mezburda Kâtip Osman Efendi’den iştira eylediğim, tarafeyni Emir Ağa ve Gürcü İmamı dükkânları ve tarafeyni Kazancılar Medresesi ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkânı ,

    10-Ve Kal’a Önünde Çeşme karşısında vâki Keş Oğlu Hacı Süleyman’dan iştira olunan, tarafeyni Pembeci Hacı Ömer ve Elhac Osman Efendi milkleri ve tarafeyni mekteb ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkân ,

    11 -Ve Kürkcüler Sukinde vâki ,Pembeci - zâde Süleyman Ağa’dan iştira eylediğim ,tarafeyni Mehmet Çavuş -zâde veresesi Çakaloz Mahallesi dükkânı ve tarafeyni cami ve tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkânı ,

    12-Ve Muytablar Sukinde Eskiciler Başında, Haffaf Oğlu Kızı’ndan iştira olunan Haffaf Kara Mehmed sakin olduğu bir bab dükkânın on iki sehim itibarile iki sehim hisseyi,

    13 -Ve ittisali köşede nalçacı dükkânının beş sehimden bir sehmini,

    14- Ve ittisalinde Eskici Davit zimmi sakin olduğu iki bab dükkânın dört sehimden bir sehmini,

    15-Ve Bezzazistan Önünde vâki, etrafı Şahzade ve Vezirhanı ve Yalman Mahallesi Vakfı dükkân ve tariki am ile mahdud bir bir bab dükkândan, Erkilât Ağası -zâde Memiş’ten iştira olunan rubu hisse dükkânı ,

    16-Ve Araba Pazarında ,mukaddem vakfettiğim etmekci dükkânına muttasıl, bir bab perdahçı odası ve önünde bir bab sagir eskici dükkânını,

    17-Ve Kebabcılar Sukinde vâki, Avşar Oğlu Ali Ağadan iştira olunan, tarafeyni Şeyhlu ve Musa milkleri ve tarafeyni magaza ve tarik-i âm ile bir mahdud nısıf dükânı,

      18 -Ve Keçeciler Sukinde vâki, Çukurlu -zâdeler Mustafa Ağa ve İbrahim Ağa’dan iştira olunan, tarafeyni Bozatlu Mahallesi Camii vakfı ve Nimet -zâde dükkanı ve tarafeyni bağçe ve tarik-i âm ile mahdud bir bab kebir dükkânın nısfını,

      19 -Ve yine suk-i mezburda vâki, merkum Çukurlu - zâdelerden iştira olunan, tarafeyni Yalman ve Yenice Mahalleleri Vakfı ve tarafeyni tarik-i âm ile mahdud bir bab dükkânı,

      20-Ve Tekye Önünde Meydan Yerinde vâki ,Kemal Oğlu Ali Ağanın kızı Şerife Hatun’dan iştira olunan, etrafı yine kendi milkleri nalband dükkânı ve cami-i şerif ve tarik-i âm ile mahdud birbirine muttasıl iki bab berber dükkânını,

     21-Ve bunlardan maada şehir arazisinden Arkıncık Yolu üzerinde vâki Çukurlu-zâdelerden iştira olunan, tarafeyni Nasrullah Vakfı ve Kığlamaz -zâde tarlası ve tarafeyni tarik-i âm ile mahdud takriben yirmi kile tohum istiab eder bir kıt’a tarlayı dahi,

         Vakfedüp bu mezkûru dahi evkaf-i salifemize zam ve ilhak ve vakfiyemde tasrih olunan şurut-ı mukarrereye riayet olunarak tasarruf ve evkafım galesinin humsünü mukaddem mütevelliye tayin etmişdim. Lakin giderek biinâyetillahi tealâ evkafımı teksir ve tevfire muvaffak olduğumda gallenin uşrini evlad-ı zükûrumun ekberi olup mütevelli olanlara tayin etmişken sulb-i kebir oğullarım Seyyid Ali, badehu Seyyid Ahmet biemrillahi teala muteâkıben fevt olmalarıyla baki evlad-ı zükûrumdân sulb-i kebir oğlum Seyyid Mehmet iş bu oğlum Seyyid Salih ve fatımdan sonra alel- iştirâk mütevelli olup evkafım galesinin uşrini tevliyet için ifraz ve münasafatan ahz ve mutasarrıf olup baki galeyi sair evlad-ı sulbiyyem ile maan “LİZZEKERİ MİSLÜ HAZİL ÜNSEYEYN” iktisam edeler ve mükaddem vakfiyemde senevi on kuruş âşûre çorba tabhına vakfedüp badehu rücu ve bu on kuruş mektebimde muallim-i sıbyana ilhaken verile demişdim. Lakin bihamdillahi teala mektebimin vazifesi muallimine müstevfi kifayet etmekle andan rü’cu ve meblağ-ı mezkûr on kuruş yine kelevvel âşûra tabına sarf ve beher sene âşura gününde şorba tabh olunup fukara ve agniya ve ahibbâdan kısmet olanlar ekl ederler deyu,

       Zikrolunan emlak ve arazî ve dekâkini dahi deruni vakfiyede derc oluna şurut ve kuyuda bitemamihâ riayet olunmak üzre vakf-ı sahihi şer’i ile vakf ü habs ve mütevelli-i merkum Seyyid Salih Çelebi’ye teslim, ol dahi kabz-ü tesellüm eyledi, dedükten sonra davay-i istircaa tesaddi eyledikde mütevelli merkum dahi sıhhat-i vakf-i şerife mesağ vardır deyu mukabele edicek,hakim-i muvakki-i sadr-i kitab-ı tuba lehu ve husne meab hazretleri dahi alâ kavli men yerahu minel eimmetil eşrafi âlimen bilhilâfi ve muraiyyen liumûril evkâf sıhhat-ı vakfı mezkûre hukmi şer’i ve kaza-i sarih-i mer’i etmeğin mâ hüvel vâkıa alâ vukuihî ketbü terkim olundu. Cerazalike ve hurrire fi evahiri şehr-i rabiul ûlâ lisene isna ve semaniyne ve miete ve Elf.